Levande skogar utvecklas positivt!

Av tolv miljömål för Levande skogar har inget försämrats och åtta förbättrats!

Utvecklingen av miljöindikatorer för miljökvalitetsmålen har sammanställts på http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/ .På sidan  välj ”Levande skogar”. Klicka sök. Klicka på respektive indikator för att se utvecklingen

Utvecklingen av de 12 miljömål som tas upp för ”Levande skogar”:

Indikator Utveckling
Gammal skog Ökat med tiotals procent sedan 2000
Hård död ved Ökat med cirka femtio procent sedan 2000
Häckande fåglar i skogen Oförändrad
Skador på forn- och kulturlämningar Trend kan inte utläsas
Naturreservat Kraftig och pågående ökning
Biotopskyddsområden Kraftig och pågående ökning
Naturvårdsavtal Kraftig och pågående ökning
Äldre lövrik skog Ingen klar förändring
Försurad skogsmark Ingen klar förändring
Myrskyddsplanens genomförande Utvecklas positivt
Nedfall av kväve Minskat
Nedfall av svavel Minskat starkt

Av tolv kriterier har inget försämrats och åtta förbättrats. En klar positiv trend för ”Levande skogar”

2 thoughts on “Levande skogar utvecklas positivt!”

  1. Den arliga uppfoljningen av Sveriges miljomal visar att atgardstakten i de flesta fall maste oka om miljomalen ska kunna nas. Men takten maste oka ytterligare om Levande skogar ska kunna nas till 2020, sager Herman Sundqvist, generaldirektor for Skogsstyrelsen.

  2. Skogsstyrelsen bedomer aven i ar att malet inte kommer nas till ar 2020. Vardefulla skogar behover fa formellt skydd for att malet Levande skogar ska kunna nas. Resurserna for omradesskydd ar i dagslaget otillrackliga. Det behovs tillskott av resurser for ersattning till skogsagare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.