Hur mycket havet stiger till 2100

Hur mycket höjer sig havet?

Överdrivna osannolika visioner om framtiden vinner stor tilltro, t ex om effekten av de förestående klimatförändringarna https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/det-ar-varre-an-du-tror–atta-satt-jorden-kan-ga-under-pa/  . Så länge det rör sig om dagstidningar kan det motiveras att sprida ”worst case scenarios”, men scenarierna får uppmärksamhet genom sociala media via de som borde var seriösa och genom media som borde hålla en seriös ton. Jag granskade som exempel på en i mitt tycke överdrivet alarmistisk artikel i vetenskapsrådets FORMAS tidskrift EXTRAKT (som borde undvika att blåsa upp vetenskapligt osannolika överdrifter) om den prognosticerade havsnivåhöjningen till 2100.

Det är knepigare och mer komplext än jag trodde hur mycket havsnivån kommer att öka. Fram till 1980 var debatten lika mycket om att en ny istid var på väg som att det blev varmare. Antarktis betraktades som mycket stabilt. Det var osäkert om verkligen en väsentlig global uppvärmning var på gång och om människan spelade en stor roll. Även om det blev varmare behövde detta inte innebära havsnivåhöjning. Det fanns inte bra globala mätdata, det är först de sista decennierna man kan mäta sånt som havets medelyta och jordens medeltemperatur mer exakt och följa förändringar under några år. För några decennier sedan kunde de tillämpade klimatmodellerna knappast ”förutsäga” det förflutna. Osäkerheten är fortfarande stor, och det lär man aldrig komma ifrån. Det är för komplext med många krafter som verkar åt olika håll, tänkbara återkopplingar och inflytande från annat än människan för att vara väl förutsägbart. Men det ter sig nu klart att människan har bidragit avsevärt till global uppvärmning, att bidraget ökar, att risken att det händer något hemskt ökar, och att omfattande motåtgärder är väl motiverade. Jag stödjer Parisöverenskommelsen, och ser problemet snarare att världen inte kommer att leva upp till den, än att andan i den är otillräcklig i dagens läge.

Innebörden är att temperaturen inte skall tillåtas öka mer än två grader (ungefär en grad jämfört med idag). För den händelse behovet av åtgärder för att nå detta mål överskattas vid de beslut som nu fattas, som några befarar (Trump t ex), så finns möjligheten att minska intensiteten av åtgärder om några decennier. Fast den möjligheten bör inte diskuteras de närmaste decennierna.

Den globala uppvärmningen medför att havsytan höjs till 2100, men hur mycket är osäkert. Vattnet utvidgas och glaciärer minskar när det blir varmare. Sedan 1900 till nu tycks havsnivån ha ökat knappt 200 mm (http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.36622!/IPCC_fakta_nr2.pdf ). En fullständig avsmältning och kraftig uppvärmning av oceanerna leder till hundra meter havsnivåhöjning. Detta är fullt möjligt och en trolig konsekvens av en kraftig global uppvärmning. Jorden har varit glaciärfri och varmare tidigare, och det är ett normalare tillstånd än den istidsperiod vi befinner oss i nu. Men det är bara i ett tidsperspektiv långt bortom 2100.

NASA nämner att det finns projektioner som förutser mellan 2 dm och 2 m höjning till år 2100. Det saknas inte katastrofvisioner, exempelvis publicerades nyligen den mest lästa debattartikeln i New York Times http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans-annotated.html

Höjningen av genomsnittliga havsnivån rör sig förmodligen om 3.4 mm om året http://sealevel.colorado.edu/ sedan pålitliga mätmetoder för globala uppskattningar med altimetri med hjälp av satelliter introducerades 1993 och sedan dess förfinats.  Nivåökningen förväntas accelerera och det finns en tendens till acceleration  https://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf men i strid med förväntningarna är acceleration de sista decennierna inte konstaterad http://sealevel.colorado.edu/ Det är emellertid inte osannolikt att faktorer som enstaka vulkanutbrott kan vara tillräckligt störande för att större trender på några decennier skikt. Havsnivåhöjningen förefaller något högre i Sverige, om man bortser från landhöjningen.
I oktober i en diskussion där svenskar argumenterade för havsnivåhöjningar avsevärt över två meter till 2100 fick jag över fem kommentarer till mitt påpekande att det inte konstaterats att havsnivåhöjningstakten ökat sedan 1993 och att det fodrades en enorm ökning i takten för att det skall bli mer än en meter ökning till 2100. Kommentarerna argumenterade för en enligt min uppfattning helt orealistisk ökningstakt som det inte anfördes andra argument för än att havsnivån kommer att öka i accelererad takt vilket jag redan framfört.

Världsbanken och NASA sammanställer aktuell statistik för låglänta områden. Drygt en procent av världens landareal ligger under 5 meter från havsytenivån, http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.EL5M.ZS  Ungefär fem procent av världens befolkning bor under 5 meter från havsytenivån http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.EL5M.ZS?view=chart

Världen har enats om åtgärder, som skall begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader 2100. Jag tycker (i likhet med de många tunga organ) inte risken för stor havsnivåhöjning före 2100 är tillräckligt skäl för att skärpa den målsättningen. Men det har ju världen ändå gjort genom ett tillägg att om möjligt skall uppvärmningen begränsas till 1.5 grader. Utveckling och påverkansmöjligheter efter 2100 är för svåröverskådliga för att nu beakta.

EXTRAKT (Det forskningsstödjande organet FORMAS tidning) hade en notis http://www.extrakt.se/klimatforskning/havshojningen-kan-leda-till-tva-miljarder-flyktingar-ar-2100/  som jag reagerade på (något för onyanserat) och fick respons från författaren: ”Hur menar du att det är ogrundat? Artiklarna baseras på forskning eller forskares uttalanden, vilka uppfattas som båda meriterade och relevanta av redaktionen… Om du menar att forskningen är dålig eller att James Hansen inte är trovärdig i den här frågan får du gärna belägga det så ser redaktionen över dina källor och återkommer därefter.”  Detta fick mig att grubbla över varför jag tyckte farhågorna om två miljarder flyktingar undan havshöjningen och en del annat var ogrundat och överdrivet alarmistiskt för att passa i EXTRAKT och skriva den här artikeln.

Den genomsnittliga havsnivån har 1993-2016 ökat 78 mm. För att havsytan skall öka en meter därutöver 2017-2100 måste den årliga ökningen öka till 12 mm per år ökas 3.5 och ökningen sedan rimligt pålitliga globala skattningar gjorts har inte ökat signifikant. Ökningen med ca en meter utgår från de scenarier som fått acceptans som mest pessimistiska  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.36622!/IPCC_fakta_nr2.pdf

Ökning med fem meter drabbar 5% av världens befolkning och en procent av världens areal. Det värsta rimliga klimatscenariot är en meter nivåhöjning, rimligen 1% av befolkningen och 2 promille av arealen som drabbas, mer än dubbelt mot de sannolikare scenarierna. Till på köpet en femmetershöjning till 2100, drygt tio gånger mer än vad som betraktas som sannolikast, förefaller inte katastrofal. Att havsnivåhöjningen 2100 skulle tvingat en femtedel av jordens befolkning att flytta förefaller så överdrivet att det bör betecknas som ogrundat. Att en havsnivåhöjning över en livstid skulle tvinga människor huvuddelen av berörda att flytta som vid en tillfällig översvämning är också starkt missvisande. Människor, arbetsplatser och infrastruktur flyttar och förändras under en livstid, andra faktorer är viktigare än havsnivåhöjning. Syftet med liknelsen är emotionellt, populistiskt och publikfriande. Men det har baksidor, den manar till klimatångest, den ”belönar” sådana som försöker få uppmärksamhet för extrema svagt underbyggda företeelser, den styrker de sk ”klimatförnekarna” (klimatsans, klimatupplysningen) och gör det därigenom svårare att få gehör för utsläppsminskning. Den artikel som ligger i bakgrunden för EXTRAKTs publiceringar avhandlas här: http://www.klimatupplysningen.se/2015/08/07/james-hansens-nya-klimatsimuleringar-med-cirka-3-meters-havsnivahojning-pa-50-ar/  Normala tidskrifter behöver kanske inte väga in sånt här så noggrant, men ett av de viktigaste forskningsstödjande organen (FORMAS) bör inte ha en policy att publicera denna typ av artiklar eller stödja vetenskapligt starkt kontroversiella politiserande uttalanden i centrala frågor. Det är bra om vetenskapsmän kan publicera hypoteser så de kan inspirera andra experter att tänka över frågorna men inte lika bra att exponera allmänheten. Det kan vara bra att publicera vetenskapliga tankar om worst case scenario om man har en mer omfattande och kvalificerad diskussion än vad EXTRAKT har haft.

Havets höjning kommer inte att fördelas jämnt över världen, utan det blir avsevärda skillnader. Detta är ett viktigt skäl till att olika kommuner/län påverkas olika och hänsynen måste ske på detaljnivå. För Sverige har vi en landhöjning som gör att havet nu inte stiger norr om Norrköping, men förväntas stiga en halvmeter i Stockholm till 2100 http://www.extrakt.se/klimatforskning/tusentals-skargardsoar-kan-slukas-av-havet/ . Det är oklart i vilken grad förutsedd havshöjning slagit igen i de svenska kommunernas detaljplaner http://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/kommunerna-rustar-f%C3%B6r-havsh%C3%B6jning-1.4130417  även om de slagit igenom i den mer övergripande planteringen.

Jag blev intresserad hur havsnivåhöjningen slog igenom i den faktiska detaljplaneringen och skrev därför till Göteborgs kommun och fick reda på var på webben dokument låg. Utgående från vad jag hittade och inte hittade skrev jag några frågor. Att pessimistiska uppfattningar om havsnivåhöjning slagit igenom visas genom följande formulering i Göteborgs stadsplanering: ”För år 2100 så beräknas att vattenståndet är 1,0 meter högre och vid extrema väder +2,8 meter över dagens medelvattennivå. ”. För de svenska kustkommunerna förefaller de närmaste decennierna hotet från extrema väderhändelser tillräckligt motiv till förbättringar som ett led i samhällets ökande säkerhetskrav och kunskapsunderlag, och höjningen av havsnivån till 2100 kommer med mer eller mindre på köpet. Fast eftersom kostnaderna ökar successivt återstår att se om det politiska stödet är tillräckligt starkt 2030-2040 för nu projicerade kostnader, detta beror väl på hur de ”pessimistiska” scenarierna ser ut då. Jag tycker kunskap, satsningar och beredskap idag är tillräcklig även för osannolikt höga havsnivåhöjningar, och dessa kommer inte så snabbt så ambitionen kan ökas i tid om det går värre än nu planerat för.

Beträffande havsnivåhöjningen fram till 2100 trodde jag den var mer förutsebar före jag försökte sätta mig in i det i mitten på juli 2017. Att förutsägelser om klimatet 2100 är mycket opålitliga insåg jag förut. Detta lämnar fältet friare för vidlyftiga spekulationer, som inte kan klart vederläggas. Men lyckligtvis tror jag ändå konsekvenserna av vattennivåhöjningarna till 2100 inte är ett allvarligt hot mot den mänskliga civilisationen annat än att folket tror att framtiden är förutsägbarare än den är och gör mindre åt framtiden än vad som vore möjligt med rätt politiska beslut.

Jag förstod inte heller förrän nu (julen 2017) att det fanns starkt  formellt mycket kvalificerat motstånd mot höjningen av havet. När en annan journalist skrev en artikel som liknande EXTRAKTs (Jenny Stiernstedt SvD) https://www.svd.se/forskarlarm-stigande-hav-kan-driva-en-av-fem-pa-flykt . citat från SvD “År 2060 – en halv mansålder från nu – räknar forskarna med att 1,4 miljarder människor kan befinna sig på flykt.” Om man tittar i “highlights” av den “vetenskapliga uppsatsen”, som det finns en länk till via journalistens källanvisning, står det “Global mean sea level rise may dislocate hundreds of millions of people by 2100”, dvs en tiopotens färre än enligt SvD och EXTRAKT artikeln. Själva uppsatsen döljs av en betalspärr. Men även om vad som massmedias megafoner ger spridning faktiskt har täckning i vad en forskare sagt så bör spekulationer av enstaka forskare i strid mot alla etablerade institutioner  inte bli utgångspunkt för alltför vittgående journalistiska återgivanden, då journalister sas bekräftar och sprider farhågor, även när de bygger på faktiskt i enstaka tidskrifter framförda spekulationer, som kanske lyfts ur sitt sammanhang, eller inte (som i det här fallet) är tillräckligt väl övertänkta. Att något står i en vetenskaplig tidskrift och har passerat en granskare betyder inte att det är väl grundat nog för seriös journalistisk spridning. Både författare och universitet önskar synas och få genomslag och detta leder ibland till överdrifter.

Artikeln kritiseras omedelbart kraftigt http://klimatsans.com/2017/07/01/villfarelser-i-svd/ Författaren till kritiken är faktiskt mycket väl meriterad och expert på just detta https://en.wikipedia.org/wiki/Nils-Axel_M%C3%B6rner . Det finns visserligen nu goda grunder att tro att Mörner bitit sig fast i åsikter som grundlades före sekelskiftet, då data, analys och informationen från satelliter var sämre utvecklade och dessutom har havet höjts sen dess.  Men ändå kan man inte bortse från meritlistan, som ger trovärdighet. Jag tror personligen att enbart meriter eller antal forskare som skrivit under något inte skall övervärderas ur trovärdighetssynpunkt och ser detta som ett illustrerande exempel.

Det är viktigt att journalister och redaktioner till de media som eftersträvar hög trovärdighet och vetenskaplighet agerar så att förmodanden om den framtida klimatutvecklingen som inte håller sig inom de intervall, som institutionaliserade organ, t ex NASA, utstakat som möjliga, inte ges stor spridning som möjliga alternativ. Journalister och informatörer gör därigenom “alternativa fakta” trovärdigare även om de är tvärtemot journalisternas egen subjektiva övertygelse. Blås inte upp katastrof-scenarior för klimatet som ligger utanför de intervall som erkänns av etablerade institutioner.  Gör man det så underblåser man trovärdigheten för extrema versioner och minskar stödet för de åtgärder som statsmakterna beslutar och gör det svårare att få trovärdighet för beslut av statsmakterna och ökar polariseringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *