Klimatförändringar och våt/torvmarker

Genom våtmarkshanteringen har människan påverkat klimatgaserna. I våtmarker och torvmossar skyddas organiskt material från oxidering genom att vattnet är stillastående och syrefritt.

Tidigare omvandlades våtmarker med dikning till jord- och skogsmark och då multnade torven till växthusgaser. Denna process har nu fått liten betydelse.  Men kanske man kan minska koldioxid halten i atmosfären, genom att låta de miljöer där kol lagras tillväxa.

Torvtillväxt och att söndersliten torv vid avslutningen av istiderna oxideras kan ha väsentlig betydelse för istidernas mekanik.  Variationer i inlagrat kol kan ge variationer i växthusgaser som är globalt betydelsefulla. Nu är väl den epok då åtgärder för att kraftigt utöka utsläppet inte så aktuella, men däremot kan man ta under övervägande åtgärder för att binda vegetationens kol för många århundraden framåt. Eftersom markägarna till torv/våtmarker ofta också hanterar skog så är avståndet inte långt.

En svensk forskare, Franzen, har förklarat istidernas uppkomst med torvmossarnas växt och kopplingen till mindre växthusgaser i atmosfären.  När istiden släppte accelerades förloppet att isarna rörde om i torvmossarna och att kol därigenom frigjordes.

http://fof.se/tidning/2013/9/artikel/torvmossarna-kan-orsaka-istid

Utsläppen från dikade våtmarker anges uppgå till en femtedel av Sveriges totala (“rapporterade”) utsläpp.  Det är således inte betydelselösa kvantiteter som omsätts.

http://www.cec.lu.se/upload/cec/BECC/Dikade_vatmarker_03_2013_final.pdf 

I en artikel på den här bloggen  http://downto.dagli.se/?p=7  har Sveaskog diskuterat möjligheten att transportera och dränka skog i våtmarker.

Som så mycket annat är problemen komplexa och jag förstår inte tillfullo, vill bara ha mer arbete inriktat på att det lagras kol som skogen sugit upp permanent i närheten i lokala småskaliga system.

De internationella organen diskuterar “wetlands” men vad som är mest relevant för Sverige drunknar i de  internationellt orienterade dokumenten http://www.ipcc.ch/meetings/session37/Doc_8b_Rev_2_Accepted_Report_Wetlands.pdf

Sist editerat juni 2014

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.